1) การคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าชำรุดหรือจัดส่งสินค้าผิด

เช่น ขนาดหรือสีสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้ามีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย 

 • สินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งที่น่าเชื่อถือ โดยเก็บหลักฐานใบเสร็จค่าส่งไว้เคลมเงินคืนจากผู้ขายได้ 
 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ขายจะดูแลการขนส่งและรับผิดชอบค่าจัดส่ง โดยผู้ซื้อตกลงนัดหมายวันเข้ารับคืนสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรง 
 • กรณีผู้ขายตกลงกับผู้ซื้อที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง และผู้ขายจะตกลงนัดหมายวันเข้าส่งสินค้ากับผู้ซื้อเองได้โดยตรง 
 • เงื่อนไขความรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนหรือเปลี่ยนสินค้า อาจแตกต่างไปในแต่ละผู้ขาย ผู้ซื้อและผู้ขายควรตกลงให้ชัดเจนก่อนดําเนินการ

2) การคืนสินค้าเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ

หากผู้ซื้อต้องการคืนสินเนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

  • หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยเปิด หรือฉีกขาด 
  • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง - ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด 
  • ต้องแจ้งให้ Health Addict ทราบภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทิน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว
 • Health Addict  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี 
 • สินค้าที่มีน้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่งสินค้าคืนด้วยตนเอง ผ่านทางผู้ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือ และผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่ง 
 • สินค้าที่มีน้ําหนักเกิน 20 กิโลกรัม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงร่วมกันเอง โดยผู้ขายอาจให้ความช่วยเหลือเรื่องการขนส่ง

3) การคืนสินค้าสั่งผลิต 

  • กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิต และได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว NocNoc ขอสงวนสิทธ์ไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี 
  • หากสินค้าสั่งผลิตไม่เป็นไปตามรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ําหนักที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากลูกค้าได้ติดต่อกับผู้ขายโดยตรง เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ําหนักของสินค้า
 • Health Addict  ขอสงวนสิทธ์ยกเลิกคําสั่งซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งที่เกิดจากน้ําหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้น

4) การเปลี่ยน/คืนสินค้าหลัง 7 วัน 

ผู้ซื้อต้องตรวจรับสินค้าทันทีหลังได้รับสินค้า หากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหัก เสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ จะต้องแจ้งให้ Health Addict  ทราบภายใน 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว Health Addict  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered